Nom Prénom Tél GSM Email
&cat /etc/passwd epvwybtx 555-666-0606 1 sample@email.tst
yancgyrq yancgyrq 555-666-0606 1 sample@email.tst"; waitfor delay '0:0:4' --
epvwybtx epvwybtx 555-666-0606 ||cat /etc/passwd sample@email.tst
mobiivdm mobiivdm 555-666-0606 1 /../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd
yancgyrq yancgyrq 555-666-0606 1 sample@email.tst'; waitfor delay '0:0:4' --
epvwybtx epvwybtx 555-666-0606 ;cat /etc/passwd; sample@email.tst
mobiivdm mobiivdm 555-666-0606 1 ..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.png
yancgyrq yancgyrq 555-666-0606 1 sample@email.tst';select pg_sleep(4); --
epvwybtx epvwybtx 555-666-0606 |cat /etc/passwd# sample@email.tst
mobiivdm mobiivdm 555-666-0606 1 Li4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vZXRjL3Bhc3N3ZAAucG5n

Ajouter un contact:

Nom:
Prénom:
Tél:
GSM:
E-mail: