Nom Prénom Tél GSM Email
caevyiof caevyiof 555-666-0606 1
|cat /etc/passwd# epvwybtx 555-666-0606 1 sample@email.tst
yancgyrq yancgyrq 555-666-0606 1 and sleep(4) sample@email.tst
mobiivdm mobiivdm 555-666-0606 1 invalid../../../../../../../../../../etc/passwd/./././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././.
caevyiof caevyiof 555-666-0606 1 268435455
`cat /etc/passwd` epvwybtx 555-666-0606 1 sample@email.tst
mobiivdm mobiivdm 555-666-0606 1 ..??..??..??..??..??..??..??..??etc/passwd
yancgyrq yancgyrq 555-666-0606 1 sample@email.tst
caevyiof caevyiof 555-666-0606 1
mobiivdm mobiivdm 555-666-0606 1 ../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd

Ajouter un contact:

Nom:
Prénom:
Tél:
GSM:
E-mail: